„ az igazság ideát van “

KOHÁRI ÜGYVÉDI IRODA

Data Management Policy

 • If you do not know the language, please contact office@koharilaw.com for information on the content of this Data management policy/Cookie Policy.

   

  Adatvédelmi tájékoztató (Adatvédelmi Szabályzat) a http://www.koharilaw.com honlappal, valamint a Kohári Ügyvédi Iroda adatkezelésével kapcsolatosan

  Az Ügyvédi Iroda tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján kezel személyes adatokat. E tájékoztató az Ügyvédi Iroda Adatvédelmi Szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed az Ügyvédi Iroda által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az európai parlament és a tanács 2016. április 27-i (eu) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: „GDPR rendelet”) meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. Jelen rövid adatvédelmi tájékoztató a Kohári Ügyvédi Iroda Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, a tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető a www.koharilaw.com/adatvedelem oldalon, valamint papír alapon az adatkezelés tényleges helyszínén, a 1124 Budapest, Szendi utca 2. fszt. 1. címen.

   

  A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

  1. Adatkezelő megnevezése
   A www.koharilaw.com-ot a Kohári Ügyvédi Iroda (székhely: 1124 Budapest, Szendi utca 2. fszt. 1.; nyilvántartási száma: 4503; képviseli: Dr. Kohári Réka irodavezető ügyvéd; elektronikus elérhetőség: office@koharilaw.com; továbbiakban: Ügyvédi Iroda) üzemelteti. Az Ügyvédi Iroda jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.Adatkezelő megnevezése: Kohári Ügyvédi Iroda
   Adatkezelő adószáma: 18975312-2-43
   Adatkezelő kamarai nyilvántartási száma: 4503
   Adatkezelő székhelye: 1124 Budapest, Szendi utca 2. fszt. 1.
   Adatkezelő e-elérhetősége: office@koharilaw.comAdatkezelő képviselője: Dr. Kohári Réka irodavezető ügyvéd

    

   1. Értelmező rendelkezések

    

   Az alábbi értelmező rendelkezések az Infotv. és a GDPR rendelet alapján kerültek meghatározásra:

    

   • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetesszemély testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
   • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (tehát az érintettre) vonatkozó bármely információ;
   • különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
   • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
   • adatkezelő: adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
   • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
   • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
   • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
   • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
   • adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;
   • adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
   • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
   • adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez;
   • jóváhagyott cél: a Társaság által megkötött szerződések teljesítéséhez (létrehozásához, tartalmuk meghatározásához, módosításához, számlázáshoz, igényérvényesítéshez) szükséges mértékű adatfeldolgozás.

    

   1. Az adatkezelés jogalapja, célja, adatbiztonság

    

   Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6), valamint GDPR rendelet 6. cikk (1) a) pontja]. Személyes adatainak a kapcsolatfelvétel során való megadásával és elküldésével kifejezetten hozzájárul a megadott adatainak a kezeléséhez. A fentieken túl az adatkezelés jogalapját képezi továbbá a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát a megbízási szerződés teljesítése, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele.

    

   Az ügyvédi megbízással összefüggésben ügyféli és harmadik személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésének elsődleges adatkezelési célja a megbízás és megbízó utasításainak, illetve minden ezzel közvetlenül összefüggő, e célt és megbízó érdekeit szolgáló művelet teljesítése, illetőleg megbízónak a vonatkozó jogszabályi előírások betartása – ideértve a hatósági, bírósági vagy más kötelező normatív aktus kibocsátására jogosult személy, szervezet, köztestület döntésének teljesítését is.

    

   Különleges adatok esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 9. Cikk (2) bekezdése.

    

   Azon adatokat, melyeket Adatkezelő nem kizárólag a GDPR rendelet 6. Cikk (1) bekezdés a) és b) pontja illetve 9. Cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti jogalapra hivatkozással kezel, az érintett hozzájárulásától függetlenül, annak visszavonása ellenére is jogosult és köteles Adatkezelő kezelni – a jogszerű adatkezelés részét képezik.

    

   Adatbiztonság: Az Ügyvédi Iroda a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő intézkedéset. Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

    

   1. Az adatok forrása

    

   Ön a weboldalt ingyen, személyes adatok megadása nélkül látogathatja. Az Ügyvédi Iroda az általa üzemeltetett honlapon közzéteszi elérhetőségeit, amelyeken keresztül a felhasználó fel tudja vele venni a kapcsolatot. A honlapon közzétett elérhetőségek bármelyikén való kapcsolatfelvétel esetén az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. Személyes adatainak az átadásával és elküldésével, valamint a honlap látogatásával hozzájárul ahhoz, hogy az átadott adatait az Adatkezelő a jogszabályokban, valamint a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza. A személyes adatok közvetlenül az érintettektől származnak.

    

   Amennyiben adatait harmadik személy küldi el részünkre, úgy arról tájékoztatjuk, és tiltakozása esetén az adatokat töröljük.

    

   Ügyvédi megbízás esetén a megbízott bármilyen a megbízóra vonatkozó személyes adatot elsődleges megbízottól – megbízó önkéntes adatközlése –, vagy rá tekintettel – megbízó és/vagy jogszabályi felhatalmazás okán adatközlésre jogosult – harmadik személytől szerzi. Minden más esetben – így különösen, de nem kizárólagosan, ha az adatforrás közhiteles nyilvántartás, bíróság, hatóság, vagy további érintett személy – megbízott a GDPR rendelet 14. Cikk (3) bekezdésének megfelelő alkalmazásával érdemben tájékoztatja megbízót.

    

   1. Az adatkezelés célja, ideje, adattovábbítás

    

   Az adatkezelés célja Ügyvédi Irodával a kapcsolatfelvétel elősegítése, az érintett adatainak a rögzítése, az esetleges szerződéskötés elősegítése, az érintett által feltett kérdések megválaszolása, a megfelelő információnyújtás. Az adatokat a cél szerint szükséges, illetőleg a jogszabályok által meghatározott időtartamig, legkésőbb az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeljük.

    

   Adatkezelés időtartama ügyvédi megbízás esetén: a megbízás időtartamáig, ezt követően az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Ügyvédi tv.”) 46. §-ára és 53. §-ára figyelemmel, megbízott a megbízással összefüggésben kezelésébe került adatokat a megbízás megszűnését követő öt (5) évig illetve elektronikus okirati forma esetén tíz (10) évig, okirat ellenjegyzésével érintett dokumentum, adatok esetében a megbízás megszűnését követő tíz (10) évig köteles kezelni, megőrizni – összhangban a GDPR rendelet 6. Cikk (1) bekezdés c) pontjával, különleges adatok esetén a 9. Cikk (2) bekezdés g) pontjával.

    

   Személyes adatokat – a jogszabályok által előírt kötelező és a személyes hozzájáruló nyilatkozatban foglalt esetek kivételével – harmadik személyeknek Ügyvédi Irodánk nem ad át. A személyes adatok titkosságának megőrzése érdekében többféle adatbiztonsági intézkedést alkalmazunk, amellyel védjük az adatokat a jogosulatlan hozzáféréssel, a véletlen megsemmisüléssel, az adatok sérülésével, módosításával szemben.

    

   Adatfeldolgozók: Az adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót veszünk igénybe. Adatfeldolgozóink a következők:

   • Arconsult Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 1.; cégjegyzékszám:01 09 694080; adószám:12593927-2-41): informatikai rendszerek üzemeltetése, support
   • Microsoft Limited (székhely: Microsoft Campus, Thames Valley Park, Reading, Berkshire, RG6 1WG, Egyesült Királyság): levelezés és tárhely szolgáltató
   • Contabo Gmbh (székhely: Aschauer Straße 32a, 81549 Munich, Németország): szerver és tárhely szolgáltató

    

   Adatkezelő az érintettek személyes adatait külföldi harmadik országba- nemzetközi szervezethez (Európai Unión kívülre, nem EGT-államba) nem továbbítja, kivéve érintett kifejezett jóváhagyása esetén és a felek által írásba foglalt nyilatkozatban rögzített feltételek szerint, a GDPR rendelet rendelkezéseinek megfelelő garanciák biztosításával. Előbbi megkötés nem terjed ki a GDPR rendelet 45. Cikkben foglalt esetekre, mely alapján amennyiben az adattovábbítás célja olyan állam és/vagy nemzetközi szervezet, melyre vonatkozóan a Bizottság által kibocsájtott érvényes ún. „megfelelőségi határozata” van hatályban, az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély. Jelen okirat keltekor az alábbi harmadik országok tekintetében van hatályban elfogadott megfelelőségi határozat: Andorra, Argentína, Feröer Szigetek, Guernsey, Izrael, Jersey, Kanada, Man-sziget, Svájc, Uruguay, USA (Privacy Shield), Új Zéland – Japán és Dél-Korea esetében a megfelelőségi eljárás folyamatban van.

    

   1. A kezelt adatok köre

    

   Az Ön döntése alapján az Adatkezelő a meghatározott adatkezelési célokkal kapcsolatosan kezelheti az Ön által megadott adatokat (jellemzően: név, becenév, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, bemutatkozás, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja).

    

   Amennyiben Ön az Adatkezelő részére e-mailt küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

    

   Az Adatkezelő a honlapra történő belépéskor az Ön IP címét az adatkezelési célokhoz kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Ön külön hozzájárulása nélkül is rögzíti. Az IP címet az Adatkezelő nem társít más adatokkal, ebből következően a jelen pontban foglalt tevékenység személyes adat kezelését nem valósítja meg.

    

   Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

    

   1. Cookie-k

    

   Amikor Ön a www.koharilaw.com oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A böngészőprogram oly módon is beállítható, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését.

    

   Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

    

   Feltétlenül szükséges cookie-k: Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel. Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.

    

   Funkcionális cookie-k: Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).

    

   Célzott cookie-k: A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.

    

   Harmadik fél által biztosított cookie-k: Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal – által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.

    

   www.koharilaw.com weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (www.google-analytics.com) oldalon lehet olvasni. A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Egyesült Államokbeli szervereire továbbítják és ott tárolják. A Google az információkat felhasználja a weboldal felhasználó által történő használatának kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja a felhasználó IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. Jelen weboldal használatával a felhasználó elfogadja a Google által a felhasználóról gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.

    

   1. Adatkezelés szabályai

    

   Az érintettek köre: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait megigénylők, a honlap látogatói, a munkatársak, az adatkezelő és/vagy a szolgáltatásai után érdeklődők, az adatkezelő természetes személy partnerei, nem természetes személy partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.

    

   Az Ügyvédi Iroda kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. Az Ügyvédi Iroda személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulás vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel.

    

   1. Az adatkezelés helye

    

   Adatkezelő elsődlegesen papír alapú, másodlagosan gépi feldolgozás keretében kezel adatokat, melyek fizikai helyszíne mindkét esetben Adatkezelő székhelye. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre a megbízás teljesítésétől függően változó lehet, de elsődlegesen a megbízó által jele okiratban és mellékleteiben megadott személyes adatok, valamint minden további a teljesítés során átadott és/vagy megbízó által megismert információ; mely kiterjedhet a megbízó, vagy más érintett különleges adataira is a jogszabályi és jelen okiratban rögzített keretek között.

    

   Az Adatkezelő által rögzített adatok az Arconsult Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 1.; cégjegyzékszám:01 09 694080; adószám:12593927-2-41) által üzemeltetett külön szerveren kerül tárolásra. A szerver fizikailag a 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 címen található, a 3. emeleti szerverteremben.

    

   1. Az érintettek jogainak érvényesítése, jogorvoslati jog

    

   Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy az Ügyvédi Iroda megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot az office@koharilaw.com címen, vagy postai levelezési címünkön (székhely), hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Kérjük a levél tárgyában vagy a borítékon szíveskedjen feltüntetni, hogy „Adatkezelési tájékoztatás/panasz”.

    

   Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, bármikor jogosult tájékoztatást kérni Ügyvédi Irodánktól az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

    

   Ügyvédi Irodánk a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét adatkezelő a tájékoztatás kiadása előtt közli. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

    

   Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

   • A személyes adatok másolata (további példányokért ktsg.)
   • Az adatkezelés céljai
   • Az adatok kategóriái
   • Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
   • Adatátvételnél a forrásra vonatkozó információk
   • Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
   • Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
   • A tárolás időtartama, annak szempontjai
   • Az érintett jogai
   • Hatósághoz fordulás joga

    

   Továbbá Ön bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését, vagy adatainak zárolását, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ügyvédi Irodánk a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül törli az adatokat – ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók -, illetve tájékoztatást ad kérelmével, a törlési kérelme esetleges elutasításával, illetve az adatkezeléssel kapcsolatban.

    

   Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

    

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH)

   cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;

   telefon: 06- 1-391-1400;

   fax: 06-1-391-1410;

   e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

   weboldal: naih.hu

    

   Az érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az Adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó köteles bizonyítani. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

    

   Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az Adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

    

   Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető, jelen Szabályzatban, az Infotv.-ben illetve a GDPR rendeletben meghatározott érintetti jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett a jelen bekezdésben részletezett jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez és a tiltakozáshoz való, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – az adatkezelés korlátozásához és a törléshez való, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e pont szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

    

   1. Záró és vegyes rendelkezések

    

   Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv., a GDPR rendelet és a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak. Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya a honlapon való közzétételtől visszavonásig tart. Az adatkezelési szabályzat módosulása esetén a legfrissebb verzió folyamatosan felöltésre kerül, így mindig a honlapon közzétett szabályzat az irányadó.

    

   A GDPR rendelet bevezető rendelkezései (preambulum) között rögzített (91) bekezdés záró fordulatára tekintettel hatásvizsgálat, valamint adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.

    

   Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő közzéteszi honlapján.

+36 20 396 45 06

office@koharilaw.com

1122 Budapest, Városmajor utca 33. 1. em. 1.


In civil proceedings and non-contentious proceedings we prepare documents and provide legal advice to our clients in English as well. If you feel you need legal help or advice, please do not hesitate to contact us.

 

Kohári Law Firm

1122 Budapest, Városmajor utca 33. 1. em. 1.

office@koharilaw.com

+36 20 396 45 06

www.koharilaw.com

In civil proceedings and non-contentious proceedings we prepare documents and provide legal advice to our clients in English as well. If you feel you need legal help or advice, please do not hesitate to contact us.

This website is maintained by the Kohari Law Firm, registered with the Budapest Bar Association (www.bpbar.hu), represented by Dr. Réka Kohári (founding attorney-in-law), in accordance with the law and internal regulations for lawyers, which, together with information on client rights, is accessible at www.magyarugyvedikamara.hu.

The content displayed on this site is not qualified as legal advice.